Alle informatie op de website van GOFIFTY wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, dan kunt u een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen via info[at]gofifty.nl.

GOFIFTY streeft ernaar om uw verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. Een verzoek dat onvolledige informatie bevat kan niet in behandeling worden genomen. Voor een vlotte en correcte afhandeling van uw verzoek dienen wij contact met u op te kunnen nemen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk ons uw naam, emailadres en telefoonnummer te verschaffen.

Inbreukmakende informatie

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u om de informatie waarop uw verzoek gebaseerd is in de email aan te duiden en om uw verzoek kort nader te motiveren.

Bewijsstukken

Ter beoordeling van uw verzoek vragen wij u om de bewijsstukken als bijlage bij uw verzoek te voegen: bewijs dat de in uw mail genoemde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten. Of bewijs dat er sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem/ haar op te treden.

Door uw mail te verzenden naar GOFIFTY verzoekt u hiermee GOFIFTY de in uw mail vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarnaast verklaart u ook:

– Rechthebbende te zijn van de in uw mail vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem/ haar op te treden.
– De informatie in de mail naar waarheid te hebben opgesteld.

Indien GOFIFTY dit verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat GOFIFTY enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.